Untitled Document
 
 

 

기계/자동차/정비 | [울주군 온산읍] 울산대성플랜트용접학원 - 용접 기능장, 기사, 기능자 자격증, 취업

페이지 정보

본문

sb_ti0101.gif
sb_ti0201.gif 대성플랜트용접학원
sb_ti02bg.gif
sb_ti0202.gif http://dspwelding.com
sb_ti02bg.gif
sb_ti0208.gif 용접 기능장, 기사, 기능자 자격증, 취업 과정
sb_ti02bg.gif
sb_ti0203.gif 울산광역시 울주군 온산읍 내동1길 26 
sb_ti02bg.gif
sb_ti0204.gif dspwelding1@naver.com
sb_ti02bg.gif
sb_ti0206.gif 052-700-1008 [문의시 '코엔트에서 보았다' 하시면 됩니다]
sb_ti02bg.gif
sb_ti0205.gif 052-700-3005​
 
sb_ti0102.gif
  • 2015-11-03 레드실용접학원
sb_ti0103.gif
 
 
sb_ti0104.gif
 
 
sb_ti0105.gif
sb_ti0103.gif
 
 
 
 
 

사업자등록번호 : 603-08-65230 I 회사명 : 아이캔 I 대표자명 : 윤지환 I 팩스 : 051-797-8877 
주소 : 부산광역시 중구 대청로146 중앙통신빌딩 201호 I email : gotoani@hotmail.com
copyright by 2014 052.koent.or.kr all rights reserved [학원등록안내]